img

"MIWE"

Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

Aziýanyň merjeni bolan ýurdumyzda nije asyrlar bäri gadymy mahmal ýaýlamyza dogan gün, öz şöhleleri bilen asudalygyň, bereketiň buşlukçysy bolup agzybir türkmen halkymyza ýagty geljegini buşlaýar. Nurly gelejegiň şanyna galkynýan türkmen topragy hem bol elin hasyly bilen tutuş äleme ýaň salyp, şan-şöhrata beslenýär.

Giňişleýin

"MIWE"

Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

Aziýanyň merjeni bolan ýurdumyza nije asyrlar bäri gadymy mahmal ýaýlamyza dogan gün öz şöhleleri bilen asudalygyň, bereketiň buşlukçysy bolup agzybir türkmen halkymyza ýagty geljegini buşlaýar. Nurly geljegiň şanyna galkynýan türkmen topragy hem bolelin hasyly bilen tutuş äleme ýaň salyp, şan-şöhrata beslenýär.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kabul eden ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny yzygiderli durmuşa geçirmegiň barşynda oba senagat toplumy ençeme üstünliklere badalga berýär.

“Miwe” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň paýdarlary bolan “Hemsaýa”, “Gök bulut”, “Miweli atyz” we “Datly miwe”  hojalyk jemgyýetlerine 300 gektardan jemi 1200 gektar ýer bölegini Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň çäginden Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 7-nji martdaky PB-829 buýrugy esasynda bölünip berildi.

Bu ýerde ýörite konstruksiýalaryň kömegi bilen ösdürilip ýetişdiriljek:

  • 100 gektar intensiw Hurma : Görnüşi: Roho Briliant (Rojo Brillante),

                                                  Hasyllylygy: 1 gektara – 40 tonna

  • 20 gektar intensiw Alma: Görnüşi: Rozy glow, Skarletspur, Jinjer golden, Çalenjer  (Ginger Golden, Scarletspur, Rosy Glow, Challenger), Hasyllylygy: 1 gektara – 40 tonna
  • 155 gektar Hoz: Görnüşi: Howard, lara, Frankuette, Çandler (Howard, Lara, Franquetta, Chandeler),

                             Hasyllylygy: 1 gektara – 2.4 tonna

  • 10 gektar  intensiw Garaly we Şetdaly: Görnüşi: Ekstrim 314, ekstrim 514, Plaýn san, Gartario, Freş rok (Exteme 314, Extreme 514, Plane Sun, Gartario, Fresh Rock),

                                                                  Hasyllylygy: 1 gektara – 24 tonna

  • Garaly Görnüşi: Blak splendor, Pioner (Black splendor, Pioner),

             Hasyllylygy: 1 gektara – 21 tonna

  • 560 gektar Mindal : Görnüşi: Wairo, Tarakko, Marinada, Lauren, Makako (Vairo, Tarraco, Marinada, Lauranne, Makako),      Hasyllylygy: 1 gektara – 1.6 tonna
  • 50 gektar intensiw Armyt : Görnüşi: Koçuro, Hosui (Chojuro, Kosui),

                                               Hasyllylygy: 1 gektara – 30 tonna

  • 80 gektarynda suw howdanlaryny gurmak,
  • 80 gektarynda döwrebap banan ýyladyşhanalaryny gurmak,
  • galan ýer böleginde bolsa oba hojalyk maksatly desgalaryny gurmak göz öňünde tutulýar.

 

Hyzmatdaşlarymyz